ថ្មីនិងកែលម្អ

យើងមានសេចក្តីរីករាយសូមស្វាគមន៍អ្នកចំពោះ Leader in Me Online ថ្មីនិងកាន់តែប្រសើរ! តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតលើប្រព័ន្ធឌីជីថល ហើយយើងបានបង្កើតបទពិសោធថ្មីៗដែលគាំទ្របេសកកម្មរបស់ហ្វ្រែង់គ្លីនខូសវីផ្នែកអប់រំនៃការលូតលាស់និងផលវិជ្ជមានដល់សិស្ស។ មានមុខងារថ្មីៗជាច្រើនទៀត!

ទំនាក់ទំនងគាំទ្រ